Từ năm 2014 đến 2017 logo thương hiệu Bavabi:

:

Từ năm 2017 đến nay logo thương hiệu Bavabi :

Nhận dạng thương hiệu và các nhãn hiệu sản phẩm của Bavabi:

1.Ruốc Cá

2.Ruốc Hàu

 

3.Ruốc Bề Bề

4.Ruốc Tép

5. Ruốc Trai

Bavabi – Báu Vật Biển